Zarząd sukcesyjny

Ustawodawca wprowadził możliwość kontynuacji działalności firmy po śmierci jej właściciela.

Aby firma mogła działać bez przerwy po śmierci właściciela, to za życia należy ustanowić zarządcę sukcesyjnego. Może nim być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych.

W celu ustanowienia takiego zarządcy należy:

  1. w formie pisemnej wyznaczyć kogoś na zarządcę sukcesyjnego,
  2. osoba wskazana musi pisemnie wyrazić na to zgodę,
  3. dokonać aktualizacji w CEIDG,
  4. w ciągu 7-u dni zgłosić to w US – jeżeli jest się podatnikiem podatku VAT.

Dzięki ustanowieniu zarządcy posiadane np. koncesje nie tracą swoich ważności, jest kontynuacja w podatku VAT, pracownicy mają ciągłość zatrudnienia.