Rejestr BDO

Ministerstwo Środowiska 24 stycznia 2018 r. uruchomiło tzw. rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Rejestr ten dostępny pod adresem www.bdo.mos.gov.pl. Baza danych podmiotów ma na celu weryfikowanie danych związanych z transferem odpadów.

Obowiązkowi złożenia wniosku o wpis podlegają nie tylko firmy recyklingowe, ale także praktycznie wszystkie firmy, które:

  • dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy lub eksportu odpadów opakowaniowych albo produktów w opakowaniach,
  • wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach lub opakowania
  • są wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów;
  • podlegają pod ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym m.in. przedsiębiorcy, którzy sprzęt elektroniczny (także autoryzowani przedstawiciele);
  • podlegają pod ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  m.in. przedsiębiorcy, którzy sprowadzają samochody do Polski;
  • podlegają pod ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, m.in. przedsiębiorcy którzy wprowadzają do obrotu baterie albo akumulatory, nawet będące podzespołem gotowego produktu;
  • podlegają pod ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, m.in. przedsiębiorcy którzy wprowadzają na terytorium Polski produkty w rozumieniu ustawy (zawierające np. oleje, smary, baterie, opony).

Skala podmiotowa Rejestru BDO może być gigantyczna i obejmować może większość firm produkcyjnych oraz handlowych. Pod obowiązek wpisu do Rejestru BDO podlegają również zwykłe firmy handlowe, czy detaliczne - podmioty, które są wytwórcami odpadów albo wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach.

Co do zasady uzyskanie wpisu do rejestru BDO jest warunkiem legalności wykonywania działalności objętej obowiązkiem wpisu.

Za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru BDO z art. 179 ustawy o odpadach grozi kara aresztu lub grzywny. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, o których mowa wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł

Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl oraz na stronach urzędów marszałkowskich. Wniosek ten należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego

Właściwy miejscowo Marszałek Województwa po otrzymaniu poprawnie uzupełnionego wniosku dokonuje wpisu oraz  nadaje przedsiębiocy indywidualny numer rejestrowy i tworzy indywidualne konto w BDO.

Wniosek o wpis do rejestru  podlega opłacie rejestrowej dla części podmiotów.  Podmioty wpisane do rejestru BDO do końca lutego każdego roku muszą uiścić opłatę roczną za dany rok. Opłaty rocznej nie uiszcza się jedynie w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej dla mikroprzedsiębiorców wynosi 100 zł, natomiast dla pozostałych podmiotów to 300 zł.

 

Źródło:

Ustawa o odpadach – TUTAJ

Formularz rejestrowy do pobrania – TUTAJ

Formularze rejestrowe – TUTAJ

Opłaty rejestrowe – TUTAJ