Informacja nt. przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw* wprowadza zmianę do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150) w zakresie przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej.

 

Zmienione przepisy przewidują przekazywanie przez prowadzących jednostki handlowe środków pochodzących z pobranych opłat recyklingowych za wydanie lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego do właściwego marszałka województwa, na specjalne utworzone przez niego konto bankowe.

Jednocześnie termin przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej, tj. 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy, nie ulega zmianie. Przepisy nie przewidują przy tym obowiązku przekazywania przez prowadzących jednostki handlowe jakichkolwiek deklaracji lub sprawozdań w zakresie pobranych opłat recyklingowych.

Rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Nr 88 1240 6292 1111 0010 8744 4190

Opis przelewu : numer regon, lekkie torby, rok pobrania opłaty od nabywającego

W przypadku wpłaty po terminie płatności należy podać oddzielnie:

kwotę należności głównej + kwotę odsetek

 

Zarząd sukcesyjny

Ustawodawca wprowadził możliwość kontynuacji działalności firmy po śmierci jej właściciela.

Aby firma mogła działać bez przerwy po śmierci właściciela, to za życia należy ustanowić zarządcę sukcesyjnego. Może nim być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych.

W celu ustanowienia takiego zarządcy należy:

Kodeks Pracy - zmiana od 01.01.2019

Zgodnie z dodanym do Kodeksu Pracy pkt. 3 do art 86: wypłata wynagrodzenia pracownika jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Od stycznia 2019 proszę pamiętać o wypłacie wynagrodzenia na konto pracownika, jeśli nie posiadają Państwo wniosku o wypłatę do ręki.

Rejestr BDO

Ministerstwo Środowiska 24 stycznia 2018 r. uruchomiło tzw. rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Rejestr ten dostępny pod adresem www.bdo.mos.gov.pl. Baza danych podmiotów ma na celu weryfikowanie danych związanych z transferem odpadów.

Obowiązkowi złożenia wniosku o wpis podlegają nie tylko firmy recyklingowe, ale także praktycznie wszystkie firmy, które:

Skutki podatkowe w obrocie kryptowalutami - PIT, VAT, PCC

  • W rocznym PIT należy wykazać również przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak m. in. bitcoin, litecoin czy ether.
  • Wskazujemy skutki obrotu kryptowalutami w podatku dochodowym od osób fizycznych, od towarów i usług oraz od czynności cywilnoprawnych.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

W związku z obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego za 2017 r., przypominamy, że w PIT należy wykazać również przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak m.in. bitcoin, litecoin i ether(...)

Opłata recyklingowa w 2018 roku za torby foliowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska opłatą recklingową zostają objęte również torby z tworzywa sztucznego. Stawka opłaty w 2018 roku za jedną sztuke lekkiej torby wynosi 20 groszy netto. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministra Finansów do tej opłaty należy doliczyć podatek VAT 23%.

Opłata ta będzie płatna do 15 marca następnego roku.

Opłata recyklingowa dotyczy tylko handlu, a nie producentów i dostawców do handlu.

Zwolnione z opłaty są „bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności”. Wobec tego nie wystarczy do zwolnienia odpowiednia grubość torebki, ale również funkcja jaką ma spełniać. Należy zauważyć, że torebki przy kasie o grubości poniżej 15 mikrometrów nie spełniają warunku zwolnienia z opłaty.

Opłacie nie podlegają także torby foliowe , których grubość przekracza 50 mikrometrów, ponieważ są uważane za torby wielorazowego użytku.

Remanent

Witam,

Przypominam o obowiązku sporządzenia remanentu towarów handlowych na koniec roku.

Przykładowe druki remanentów są dostępne na naszej stronie w zakładce Strefa dla Klienta:

http://www.tomecka.com.pl/img/download/remanented.xls

http://www.tomecka.com.pl/img/download/remanentdruk.doc

Sporządzony, podpisany i zsumowany remanent należy dostarczyć do biura w styczniu 2018.

Nowe zasady opłacania składek ZUS od 1 stycznia 2018 roku

W styczniu 2018 nie zapłacisz już ZUS-ów jeśli nie masz indywidualnego konta do rozliczeń z ZUS-em. Musisz poznać induwidualny numer rachunku bankowego. Numer NRS znajduje się w korespondencji z ZUS-em, którą powinno się otrzymać do 31.12.2017, można też NRS znaleźć na stronie ZUSu:

https://www.eskladka.pl/

 

Jednolity plik kontrolny (JPK) - nowy obowiązek dla każdego przedsiębiorcy

Od 1 stycznia 2018 każdy mikroprzedsiębiorca będzie musiał generować i wysyłać w formie elektronicznej informacje do Ministerstwa Finansów w postaci jednolitego pliku kontrolnego.

Zgodnie z art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełnił łącznie 2 warunki:

Obowiązek ewidencjonowania godzin pracy na zleceniu, minimalna stawka godzinowa

Od 1 stycznia 2017 r., wchodzi w życie Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r., o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Niniejsza ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek ewidencjonowania godzin pracy osób zatrudnionych także przy umowe zlecenie oraz wprowadza minimalną wartość wynagrodzenia za każdą godzinę pracy.

Na rok 2017 ta stawka to 13 zł za godzinę.

Na naszej stronie internetowej w zakładce "Strefa dla Klienta" możecie Państwo znaleźć przykładowy wzór listy obecności.

 

Strony

Subskrybuj Front page feed